Een veilige en mobiele gemeente

Inwoners willen zich veilig voelen in hun eigen leefomgeving. Kleine irritaties zoals stoepparkeren en zwerfvuil maar ook onveilige verkeerssituaties en criminaliteit geven inwoners een onveilig gevoel.

✔ = gerealiseerd

Verkeersveiligheid en mobiliteit

 • Aanpakken van het zwaar verkeer en sluipverkeer binnen de dorpskernen en langs de landelijke wegen.
 • (Her)Aanleg van diverse (landelijke) wegen en voetpaden. ✔
 • Blijvend vrijmaken van gemeentewegen bij winterweer. ✔
 • Aanleg van voetgangerscirkels in beide dorpskernen.  
 • Heraanleg van de parkeerzone ter hoogte van het administratief centrum (Markt). ✔
 • Deelname aan het proefproject verplaatsbare trajectcontrole. ✔
 • Veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de sportsite / Magneet. ✔
 • Heraanleg van de Egemstraat als veilige verbindingsweg tussen de beide dorpskernen. ✔
 • Bewaken van het aanbod van het openbaar vervoer binnen onze gemeentegrenzen.  (nauw overleg en bijsturing met de Lijn n.a.v. nieuwe vervoersplan)
 • Heraanleg van R. De Paepelaan (Ring) en het aanbrengen van fluisterasfalt om de lawaaihinder voor de omwonenden te minderen. ✔
 • Studie rond de heraanleg van de Markt.(volop mee bezig)
 • Bevraging van ouders van schoolgaande kinderen rond schoolroutes en het opstellen van een schoolrouteplan. ✔
 • Veilige schoolomgevingen creëren en behouden. ✔
 • Verdere uitwerking van het dossier rond de heraanleg van de Schuiferskapellestraat (in studie) en het eerste deel van de Tiengebodenstraat (in uitvoering)
 • Kortparkeren in de Tieltstraat.  ✔
 • Aanleg van een veilig fietspad langs de Turkijensteenweg.

Veiligheid

 • Behoud van Brandweer Pittem als zelfstandige post binnen de Midwestzone. ✔
 • Ondersteuning van de veiligheidsdiensten. ✔
 • Organisatie van evenementen en acties rond veiligheid in samenwerking met externe partners.✔

Waakzame gemeente

 • Overlast en vandalisme aanpakken onder andere door camerabewaking. (in onderzoek voor diverse locaties, op enkele locaties uitgevoerd)
 • Inzetten op preventie en sensibilisering op diverse domeinen. ✔

Waterbeheersing

 • Aanvraag van een nieuwe studie rond waterbeheersing en de realisatie van nieuwe waterbekkens. ✔
 • Aanleg van drie gecontroleerde overstromingsbekkens op de Blekerijbeek, de Zwartegatbeek en de Vuilhoekbeek). ✔